Teruggaaf BTW

 

Informatie over teruggaaf BTW

U bent niet verplicht om u bij de belastingdienst te melden als u zelf energie opwekt met zonnepanelen.Dit hoeft pas indien u meer dan € 1.345,= aan BTW moet betalen. Dit wordt berekend over de productie (lees: opbrengst)  van de panelen. Bij particulieren komt dit in praktijk nauwelijks voor.  U krijgt in dat geval ook geen BTW terug voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Alle kleinverbruikers met zonnepanelen vallen onder de zogenaamde Kleine-ondernemersregeling. De Belastingdienst gaat er bij PV-bezitters, die zich niet melden, vanuit dat zij niet willen voldoen aan de administratieve verplichtingen die horen bij een BTW-plichtige onderneming. Dit is een uitzondering die alleen voor zonnepaneel(PV)eigenaren wordt gemaakt. Alle andere ondernemers die gebruik willen maken van de Kleine-ondernemersregeling moeten daar nog steeds een verzoek voor indienen.
(Zie ook vraag & antwoord 4)

Indien u wel  B.T.W. terug wilt vragen:

Particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft op of na 20 juni 2013, kunnen de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen. Door middel van aanmelding bij de Belastingdienst (zie bijlage) als ‘ondernemer’, kan dit teruggevraagd worden.
Na aanmelding kan er een schriftelijk verzoek naar de Belastingdienst gestuurd worden. Hierin geeft u aan dat het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar €1.345,- of minder is. U kunt dan vragen om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer administratieve verplichtingen heeft naar de Belastingdienst toe. (Het kan zelfs zijn dat u deze ontheffing direct al meegestuurd krijgt van de belastingdienst)
(Zie ook vraag & antwoord 11)

Hieronder vindt u meer de FAQ’s. Mocht u meer informatie willen aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?
De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

2) Wanneer is sprake van een vergoeding?
Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

3) Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?
U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

4) Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?
U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is.Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

5) Wat is de Kleine-ondernemersregeling?
De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen

6) Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek vanBTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?
Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

 7) Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?
U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

8) Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?
Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent.

9) Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen).Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag. (Zie vraag/antwoord 11).

10) Waarover ben ik BTW verschuldigd?
Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

11) Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?
Bij niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie) Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait,maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf terug levert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

Opwekvermogen in WP per jaar   Forfait

0 – 1000                                      € 20

1001 – 2000                                € 40

2001 – 3000                                € 60

3001 – 4000                                € 80

4001 – 5000                                € 100

Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW: € 60,-    Voorbelasting € 800,-   Terug te ontvangen BTW € 740,-

12) Wat moet ik doen voor de volgende jaren?
De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in bij het Belastingkantoor bij u  in de regio.

13) Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?
U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

14) De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?
In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden

(Bron: Rijksoverheid.nl en De Weekkrant.nl)

  • Routebeschrijving

  • Volg ons op

    LinkedIn

  • Logo Uneto

(2023)
MENU